„გონიერი კონტრაქტის“ (Smart Contract) სამართლებრივი რეგულირების ზო- გიერთი კონცეპტუალური საკითხი, 45-59

ფაილის ბმული

არქივი