გადაწყვეტილების პირის საუარესოდ შეცვლის დაუშვებლობა, 80-81

ფაილის ბმული

არქივი