შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 12/2020

სტატია

ირაკლი ბურდული, 1-27
მშობლის მიერ არასრულწლოვნის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვის საკითხისათვის (სამოქალაქო კოდექსის 183-ე მუხლთან დაკავშირებით)

კასპარ ფრაი / ლადო სირდაძე, 28-44
სათაურები ქართულ და გერმანულ სანოტარო მოწმობებში

გიორგი რუსიაშვილი, 45-51
არაპირდაპირ დაზიანებული პირის მოთხოვნა და მისი გამორიცხვა (ნაწილი 2)

გოჩა ოყრეშიძე, 52-69
საერთაშორისო კერძო სამართლის განვითარების ისტორია (ნაწილი I)

გიორგი მელაძე, 70-87
ნომინალიზმის პრინციპი ფულად ვალდებულებებში

სხვადასხვა

გიორგი რუსიაშვილი, 88-91
ოჯახის ჩაშლის ცნება და უარი განქორწინებაზე

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 92-93
უზრუნველყოფის საშუალებების აქცესორულობის შესუსტება

ოყრეშიძე, 93-95
სერვიტუტისა და აღნაგობის მესაკუთრების ნების გარეშე დადგენის დაუშვებლობა

ოყრეშიძე, 95-97
სოლიდარული თავდების მიერ მოთხოვნის ნაწილობრივი დაკმაყოფილება

ოყრეშიძე, 97-99
პირის გათავისუფლების დასაბუთების ვალდებულება

ოყრეშიძე, 99-100
თანამესაკუთრის თანხმობის გარეშე განხორციელებული განკარგვა

ოყრეშიძე, 100-102
საზიარო საკუთრების შინაარსის ცვლილება

ოყრეშიძე, 102-103
ხანდაზმულობის ვადის შეწყვეტა

ოყრეშიძე, 103-104
ქონების კეთილსინდისიერი მფლობელი

ოყრეშიძე, 104-106
განკარგვაზე თანხმობის ფორმასავალდებულობა

ოყრეშიძე, 106-108
მორალური ზიანის ანაზღაურება პატივისა და ღირსების შელახვისას

ქავშბაია, 108-111
დეპუტატის მანდატის შეწყვეტა (კანონიერ ძალაში შესული) გამამტყუნებელი განაჩენის გამო

არქივი