დიდი ოდენობით თაღლითობაზე უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, როგორც სამოსამართლო სამართალშემოქმედების აქტი?, 97-103

არქივი