წმინდა ეკონომიკური ზიანი და მისი ანაზღაურების შესაძლებლობა ქართული სა- მართლის მიხედვით, 39-49

არქივი