ფიზიკური პირის გადახდისუუნაროდ გამოცხადება, 42-73

არქივი