სუს: პირგასამტეხლოს შემცირება მისი მიზნიდან გამომდინარე, 103

ფაილის ბმული

არქივი