გარიგების მოჩვენებითობის მტკიცების ტვირთი, 59-60

ფაილის ბმული

არქივი