სუს: კეთილსინდისიერების პრეზუმფცია და მოვალისთვის წინასწარ სავარაუდო ზიანის ოდენობის შეფასება, 50-52

ფაილის ბმული

არქივი