საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 316-ე-389-ე მუხლების გერმანული თარგმანის რევიდირებული ვერსია, 1-37

არქივი