შპს-ის წილის გადასვლის ფორმები: შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი, 109-140

არქივი