სხვენის ინდივიდუალურ საკუთრებად მიჩნევა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობაში, 114-115

არქივი