სუს: ხელშეკრულების ბუნდოვანი პირობების განმარტების სპეციფიკა, მოთხოვნის მიმართ ხანდაზმულობის ვადის ათვლის თავისებურება და პირგასამტეხლოს ოდენობის განსაზღვრის წინაპირობანი, 66-69

ფაილის ბმული

არქივი