მსესხებელს არ შეუძლია მოსთხოვოს ბანკს, რომ ამ უკანასკნელმა წარუდგინოს მზღვეველს სარჩელი ჯგუფური დაზღვევის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შესრულებების განხორციელებასთან დაკავშირებით, 78-80

არქივი