საფლავის მოვლის ხელშეშლის აღკვეთა, შვილის გვერდით დასაფლავების უფლება, 63-64

არქივი