სუს: სოლიდარული თავდებობის ბუნება, თავდების პასუხისმგებლობის ზღვრული ოდენობის აღნიშვნა ხელ- შეკრულებაში, 68-70

ფაილის ბმული

არქივი