შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 5/2021

 
 
სტატია

დავით მაისურაძე, 1-9
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი თვითმკვლელობაში თანამონაწილეობისათვის

თამარ ლაკერბაია, 10-16
ბაგრატ კურაპალატის სამართალი თუ
სამართალი აღმაშენებელთა მეფეთ-მეფეთა

გოჩა ოყრეშიძე, 17-43
უცხოური ფულადი ვალდებულება

 
უცხოური სასამართლო გადაწყვეტილება

ნინო ქავშბაია, 44-46
ZXC ბლუმბერგის წინააღმდეგ – ინგლისისა და უელსის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა განყოფილება

 
სასამართლო პრაქტიკა

ოყრეშიძე, 47
ამორალურობის დამატებითი ელემენტის საჭიროება გარიგების იძულებით დადებულად მიჩნევისთვის 

ოყრეშიძე, 49
დაუსწრებელი გადაწყვეტილება საალიმენტო დავაში

ოყრეშიძე, 51
სარჩელის უზრუნველყოფით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება 

ოყრეშიძე, 53
ექსპროპრიაციის ღირებულება 

ოყრეშიძე, 54
პირგასამტეხლო/შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგება

ოყრეშიძე, 56
მშენებლობისას მეზობლის ნაკვეთში გადაცდენა

ოყრეშიძე, 57
ა(ა)იპ-ის დირექტორის სამსახურიდან გათავისუფლება 

ოყრეშიძე, 59
მიწის ნაკვეთზე სახლის წამომართვა, როგორც უსაფუძვლო გამდიდრების საგანი

ოყრეშიძე, 61
თანაზიარი საკუთრების ექსპორპრიაციით მიღებული ანაზღაურების გაყოფა 

გვენეტაძე, 63
ალიმენტის დაკისრება, მშობლის წარმომადგენლობითი უფლების ნაწილობრივ შეზღუდვა 

 
კაზუსის ამოხსნა

გიორგი რუსიაშვილი, 67-80
„შპს მომარჯვებული ისარი“ (სარჩელის შეცვლის აკრძალვა, საპროცესო თანასწორობის პრინციპი, „კერძო დასკვნა“ და მისი მნიშვნელობა)

არქივი