ხელოვნური ინტელექტის არსი და მისი სამართლებრივი რეგულირების საჭიროება, 34-43

არქივი