კრიტიკული ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის სუბიექტებისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის საკითხებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო რეგულაციები, 58-72

არქივი