შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 3/2020

 
 
სტატია

პეტერ მანკოვსკი / არკადიუშ ვუდარსკი / ლადო სირდაძე, 1-31
გარიგების სუბიექტური საფუძვლის არარსებობა გერმანულ, პოლონურ, ქართულ და ევროპულ კერძო სამართალში

გიორგი რუსიაშვილი / ნინო ქავშბაია, 32-44
თავდების დაცვის მექანიზმები თავდებობის ურთიერობის ფარგლებში

ზვიად გაბისონია, 45-59
„გონიერი კონტრაქტის“ (Smart Contract) სამართლებრივი რეგულირების ზოგიერთი კონცეპტუალური საკითხი

გრიგოლ აბაშიძე, 60-70
ბლოკჩეინის სისტემის მიმართება პერსონალურ მონაცემთა მარეგულირებელ კანონმდებლობასთან

სხვადასხვა

გიორგი რუსიაშვილი, 71-76
ქირავნობის ხელშეკრულების გამიჯვნა მსგავსი ტიპის ურთიერთობებისაგან

ნინო ქავშბაია, 77-80
ფულადი ვალდებულებისგან გათავისუფლება ან ხელშეკრულების მისადაგება პანდემიისას

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 81-83
სუს: სამოქალაქო საქმის წარმოების შეჩერება ადმინისტრაციულ საქმეზე გადაწყვეტილების გამოტანამდე

მელაძე, 83-92
სუს: ნასყიდობის ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლების რეალიზაციის ზოგადი და სპეციალური დამაბრკოლებელი გარემოებები

ქავშბაია, 92-93
სუს: თავდების ვალდებულების შეწყვეტა ნოვაციისას

ქავშბაია, 93-95
სუს: პირობაზე დამოკიდებული გადაწყვეტილება დივიდენდის გაცემის შესახებ

ქავშბაია, 95-96
სუს: საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენციის შესახებ

ქავშბაია, 96-97
სუს: ზიანის ანაზღაურება სარჩელის უშედეგო უზრუნველყოფის გამო

ქავშბაია, 97-98
სუს: თავდების პასუხისმგებლობის გავრცელება გასვლიდან წარმომდგარ მოთხოვნაზე

ქავშბაია, 98-99
სუს: უარი საქმის წარმოების შეჩერებაზე

ქავშბაია, 99
სუს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა მხრიდან ხელშეშლის აღკვეთის მოთხოვნა

ქავშბაია, 99-100
სუს: დამსაქმებლის რეგრესული მოთხოვნა დასაქმებულის მიმართ

ქავშბაია, 100-101
სუს: სარჩელის დამატებითი უზრუნველყოფა სსკ-ის 272-ე მუხლის მიხედვით

ქავშბაია, 100-101
სუს: თავდებობის არანამდვილობა სკ-ის 892 I მუხლის მიხედვით

ქავშბაია, 101-102
სუს: უარი დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გაუქმებაზე

ქავშბაია, 102
სუს: უარი დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გაუქმებაზე

ქავშბაია, 102-103
სუს: ხანდაზმულობის ვადის დინების შეწყვეტა სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარისას

ქავშბაია,103
სუს: პირგასამტეხლოს შემცირება მისი მიზნიდან გამომდინარე

გამხუაშვილი,103-105
სუს: მენარდის ანაზღაურების მოთხოვნა გადახარჯვისას მყარი და მიახლოებითი ხარჯთაღრიცხვის შემთხვევაში

არქივი