დაუყოვნებლივი აღსრულების კონსტიტუციურობა, 102-121

არქივი