„შაქროს მიხო“ (შესრულების კონდიქციით პასუხისგების ფარგლები; ნივთის განკარგვით მიღებული მოგების დაბ- რუნება ხელყოფის კონდიქციით), 74-77

ფაილის ბმული

არქივი