შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 2/2019

 
 
სტატია

ტიციანა ქიუზი, 1-10
შედარებითი სამართლის მნიშვნელობა საქართველოსთვის

ირაკლი ბურდული, 11-36
სამეწარმეო საზოგადოებაში წილის კეთილსინდისიერად მოპოვება

ზვიად გაბისონია, 37-43
ბიტკოინის, როგორც ციფრული ვალუტის სამართლებრივი რეგულირების კონცეპტუალური ასპექტები

ლადო სირდაძე, 44-59
უძრავ ნივთზე საკუთრების მოპოვება უფლებამოსილი და არაუფლებამოსილი პირისაგან

სერგი ჯორბენაძე, 60-63
საჯარიმო თანხის არსებობის პერსპექტივა ქართულ სამართლებრივ სივრცეში

გიორგი ჟორჟოლიანი, 64-81
ინტერნეტ დელიქტების სამართლებრივი ანალიზი ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის კავშირისა და ქართული სამართლის მიხედვით

 
კაზუსი

გიორგი რუსიაშვილი, 82-85
ანდრო კორპორატიული

 
სასამართლო პრაქტიკა

ბურდული/რუსიაშვილი, 86-102
უზენაესი სასამართლოს Noას-28-25-2017 განჩინება

ქავშბაია, 102-109
უზენაესი სასამართლოს Noას-1906-2018 განჩინება

ჯორბენაძე, 109-111
უზენაესი სასამართლოს Noას-743-699-2012 გადაწყვეტილება

ბაიაძე, 111-114
უზენაესი სასამართლოს Noას-1479-2018 გადაწყვეტილება

ჩილინგარაშვილი, 114-117
უზენაესი სასამართლოს Noას-1011-954-2015 გადაწყვეტილება

არქივი