კომლის მეურნეობის წარმოებაში მონაწილეობის ვერმიღება პატიმრობის გამო, 39-41

არქივი