დათვი მთვარიან ღამით (სამ პირს შორის წარმოშობილი კონდიქციური ურთიერთობა), 52-54

ფაილის ბმული

არქივი