სუს: ქირავნობის სპეციალური ხანდაზმულობის ვადის გამოყენება დანახარჯების კონდიქციით ურთიერთო- ბის მოწესრიგებისას, 70-77

ფაილის ბმული

არქივი