გავრცელებული ცნობების სიმცდარის მტკიცების ტვირთი, 123-124

არქივი