შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 6/2020

სტატია

გიორგი რუსიაშვილი / ნინო ქავშბაია, 1-21
გამქირავებლის ვალდებულებები ქირავნობის ხელშეკრულების ფარგლებში

არკადიუშ ვუდარსკი / ლადო სირდაძე, 22-40
რეესტრების ჯუნგლები 21-ე საუკუნეში

ზვიად გაბისონია, 41-49
ელექტრონული კომერციის სამართლებრივი რეგულირების ზოგიერთი საკითხი

სხვადასხვა

მარიამ დვალიშვილი, 50-59
სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მოდელი ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული სტანდარტების ჭრილში

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 60-62
სუს: ამხანაგობის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა

ქავშბაია, 62-63
სუს: შეტყობინების ვალდებულება დასაქმების გეგმების შესახებ

ქავშბაია, 63-64
სუს: ამხანაგობის წევრობიდან გამომდინარე მოთხოვნების დაკარგვა ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აურიდებლობის გამო

ქავშბაია, 64-65
სუს: უარი დასაქმების შეზღუდვის უფლების გამოყენებაზე

თედორაძე, 65-66
სუს: კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევა და კომპიუტერული მონაცემისუნებართვო შეცვლა

არქივი