შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 7/2020

 
 
სტატია

გიორგი რუსიაშვილი / ნინო ქავშბაია, 1-20
დამქირავებლის უფლება-მოვალეობათა პროგრამა

ზვიად გაბისონია, 21-32
ინტერნეტში გამოსაყენებელი საერთაშორისო კერძო სამართლის ნორმები და სამომხმარებლო შეთანხმებებში არსებული დათქმები

გიორგი მელაძე, 33-61
არაუფლებამოსილი პირის მიერ განხორციელებული განკარგვით გამოწვეული ხელყოფის კონდიქცია

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 62-64
ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება ოჯახის წევრის გარდაცვალებისას

ნანობაშვილი, 64-66
საკუთრების უფლების წარმოშობა მოძრავი ნივთის ნასყიდობისას; ნასყიდობის ხელშეკრულებიდან გასვლა; ნასყიდობის ფასის უკან მოთხოვნა

თედორაძე, 66-67
სასამართლოს მიერ პირგასამტეხლოს ოდენობის განსაზღვრა სახელშეკრულებო დათქმისგან განსხვავებული წესით

ქავშბაია, 67-69
დაზარალებულის ინტერესის გათვალიწინება ზიანის ანაზღაურებისას

თედორაძე, 69-70
სესხის დაბრუნებისა და ზიანის ანაზღაურების დაკისრება ელექტრონული მიმოწერის
კაუზალურ აღიარებად განმარტების გზით

ქავშბაია, 70-71
დანაშაულით მიყენებული ზიანის ზუსტი ოდენობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება

ქავშბაია, 71
საკუთარი თავისთვის მარწმუნებელი მემკვიდრის სახელით ნივთზე საკუთრების გადაცემის ბათილობა

ქავშბაია, 71-72
სტანდარტული პირობის განმარტება იპოთეკის მოვალის სასარგებლოდ დავის საარბიტრაჟო წარმოებით გადაწყვეტისას

ქავშბაია, 72
მხარის წერილობითი განმარტება მისგან გამოთხოვილი მტკიცებულების წარდგენის შეუძლებლობის შესახებ

არქივი