შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 4/2019

სტატია

გიორგი რუსიაშვილი, 1-9
„სუფთა ქონებრივი ზიანი“ – გულისხმიერი ქცევის ვალდებულების თუ დამცავი ნორმის დარღვევა?

კასპარ ფრაი / ლადო სირდაძე, 10-21
კანონის ნორმების დასათაურება

გიორგი რუსიაშვილი / ნინო ქავშბაია, 22-32
აქცესორული ბმა ძირითად ვალდებულებასა და თავდების პასუხისმგებლობას შორის

გივი ადამია, 33-47
სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ქმედების სახელმწიფო დახმარებად კვალიფიკაციის პრობლემა ქართული და ევროპული კავშირის კონკურენციის სამართლის მიხედვით

კაზუსი

გიორგი რუსიაშვილი, 48-51
მარცხენა ნახევარსფერო
(ხელყოფის კონდიქცია, მიკუთვნებული უფლების დაცვით სფეროში ჩარევა)

გიორგი რუსიაშვილი, 52-54
დათვი მთვარიან ღამით
(სამ პირს შორის წარმოშობილი კონდიქციური ურთიერთობა)

სხვადასხვა

სოფიკო ხიდეშელი, 55-62
პარტნიორის გარიცხვის სირთულე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან

მარიამ გამხუაშვილი, 63-65
უზრუნველმყოფი საკუთრების გამოყენება ე.წ. „ბინის გირავნობისას“

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 66-68
სუს: თავდების პასუხისმგებლობა მოვალის მიმართ სარჩელზე უარის თქმისას

ქავშბაია, 68-70
სუს: სოლიდარული თავდებობის ბუნება, თავდების პასუხისმგებლობის ზღვრული ოდენობის აღნიშვნა ხელშეკრულებაში

მელაძე, 70-77
სუს: ქირავნობის სპეციალური ხანდაზმულობის ვადის გამოყენება დანახარჯების კონდიქციით ურთიერთობის მოწესრიგებისას

ქავშბაია, 77-78
სუს: იპოთეკის გავრცელება სესხზე, რომელიც გაიცა იპოთეკით უზრუნველყოფილი სასესხო დავალიანების დასაფარად

ქავშბაია, 78-80
სუს: იძულებით დადებული გარიგების ბათილობა და უკუქცევა

ქავშბაია, 80-82
სუს: კონდიქციური მოთხოვნა ზიანის ანაზღაურების მიზნებისათვის

ქავშბაია, 82
სააპელაციო: არაბრალეულობის მტკიცების ტვირთი წუნდებული პროდუქტის მიწოდებისას

ქავშბაია, 82-84
სუს: მწარმოებლის პასუხისმგებლობა წუნდებული პროდუქტისთვის

შავგულიძე, 84-89
სუს: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების ვადის მიუთითებლობის/მითითების ხარვეზის სამართლებრივი შედეგი

ქავშბაია, 89-90
სუს: სხვისი პირადობით სესხის აღება, როგორც თაღლითობის შემადგენლობა

ქავშბაია, 90-92
სუს: წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფურად ჩადენილი დანაშაული

არქივი