გოჩა მამულაშვილი, ნონა თოდუა (რედ.)., სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი I, მეშვიდე გამოცემა, თბილისი 2019; წიგნი II, მეექვსე გამოცემა, თბილისი, 2020 (მეორე ნაწილი), 132-164

არქივი