სუს: თავდების პასუხისმგებლობა მოვალის მიმართ სარჩელზე უარის თქმისას, 66-68

ფაილის ბმული

არქივი