სუს: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების ვადის მიუთითებლობის/მი- თითების ხარვეზის სამართლებრივი შედეგი, 84-89

ფაილის ბმული

არქივი