სუს: სესხის დაბრუნებისა და ზიანის ანაზღაურების დაკისრება ელექტრონული მიმოწერის ვალის კაუზალურ აღიარებად განმარტების გზით 56-57

არქივი