განკარგვით ხელყოფის კონდიქცია ქართულ და გერმანულ სამართალში 12-31

არქივი