ჟორჟოლიანი, ინტერნეტ დელიქტების სამართლებრივი ანალიზი აშშ-ის, ევროპის კავშირისა და ქართული სამართლის მიხედვით, 64-81

არქივი