ჯორბენაძე, საჯარიმო თანხის არსებობის პერსპექტივა ქართულ სამართლებრივ სივრცეში, 60-63

არქივი